pravila

Zastupnici društva Marbo Product d.o.o. Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi Đorđa Stanojevića 14, PIB 100002055, matični broj 17075705 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju dana 30.11.2018. godine sledeća:

OPŠTA PRAVILA PROMOCIJE

“Filmovi imaju bolji ukus uz Chipsy”

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

1.1. Organizator je doneo odluku o organizovanju promocije pod nazivom “Filmovi imaju bolji ukus uz Chipsy” (u daljem tekstu „Promocija“), u saradnji sa Telenorom, koja će se sprovesti po ovde utvrđenim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).

1.2. Naziv Promocije je “Filmovi imaju bolji ukus uz Chipsy”.

1.3. Promocija počinje od 01. februara 2019. godine od 00:00h i završava se 01. aprila 2019. godine 23:59h (u daljem tekstu: Trajanje promocije).

1.4. Promocija važi samo za pretplatnike Telenor mobilne mreže - fizička lica koja imaju uređaj sa funkcijom slanja SMS-a i aktiviranu uslugu GPRS saobraćaja. (u daljem tekstu:“Potrošač“).

1.5. Promocija se priređuje u svrhe promocije Organizatorovih proizvoda pod nazivom CHIPSY i to:

 • Chipsy SLANI 90g
 • Chipsy SLANI 150g
 • Chipsy SLANI REBRASTI 90g
 • Chipsy SLANI REBRASTI 150g
 • Chipsy CHILI REBRASTI 150g
 • Chipsy HOT REBRASTI 90g
 • Chipsy TZATZIKI REBRASTI 90g
 • Chipsy PIKANT PAPRIKA REBRASTI 150g
 • Chipsy DOMAĆINSKI KAJMAK 180g
 • Chipsy DOMAĆINSKI SIR 180g
 • Chipsy STICKS Ketchup 90g
 • Chipsy SLANI 250g
 • Chipsy CHILI REBRASTI 250g

koji su obeleženi baner trakom, prikazanom u nastavku (u daljem tekstu: „Proizvod/i“),

Chipsy

1.6. Promocija se organizuje na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova.

OPIS I USLOVI UČESTVOVANJA

Član 2.

2.1. Proizvodi koji učestvuju u Promociji navedeni su u članu 1.5. i u unutrašnjosti pakovanja imaju odštampan kod koji se sastoji od šest alfanumeričkih cifara (u daljem tekstu: „Kod“).

2.2. Tokom Trajanja promocije potrošač koji kupi Proizvod iz člana 1.5. ovih Pravila, ima mogućnost da aktivira 3 (tri) Gigabajta interneta (u daljem tekstu: „3GB interneta“) na svom pretplatničkom broju u Telenor mreži (u daljem tekstu: „Pretplatnički broj“).

2.3. Da bi Potrošač (Telenor korisnik) aktivirao 3GB interneta na svom Pretplatničkom broju potrebno je da u tekstu SMS poruke navede Kod iz člana 2.1. ovih Pravila i pošalje SMS poruku na broj 2020 (u daljem tekstu:“ Aktivacija interneta“).

2.4. Nakon slanja SMS-a sa jednim Kod-om na broj 2020 Potrošač odmah dobija poruku sa obaveštenjem o uspešnoj aktivaciji i dodatnu sms poruku sa obaveštenjem o mogućnosti produženja i linkom za Moj Telenor aplikaciju Telenora (u daljem tekstu: „Telenor poruka“) kao znak da je Kod prihvaćen i obaveštenjem da 3GB interneta u domaćem saobraćaju može da iskoristi do kraja tekućeg kalendarskog dana u kojem je Kod aktiviran, odnosno do 23:59h, kao i da Potrošač ima mogućnost da preuzme Moj Telenor aplikaciju, sa linka koji je naveden u povratnoj SMS poruci, i time produži korišćenje 3GB interneta u domaćem saobraćaju i u narednom kalendarskom danu, tako što će uneti Kod u mesto određeno u Moj Telenor aplikaciji.

2.5. Slanje SMS poruke sa Pretplatničkog broja na broj 2020 je besplatno. Nije potrebno da Potrošač (pripejd korisnik) ima kredit, pošto je SMS besplatan. Međutim, potrebno je da Potrošač ispunjava sve uslove za aktivaciju 3GB interneta. Za slanje Koda putem SMS-a iz rominga je potrebno da Potrošač (pripejd korisnik) ima kredit jer će se SMS naplaćivati po standardnom cenovniku dostupnom na zvaničnom sajtu Telenora i aktivirani 3GB interneta važi samo u nacionalnoj mreži.

2.6. 3GB interneta mogu da iskoriste samo Potrošači kako je definisano članom 1.4. Pravila i to u domaćem saobraćaju.

2.7. Pod domaćim saobraćajem podrazumeva se saobraćaj ostvaren u Telenor mreži u Srbiji.

2.8. Kako bi produžio trajanje Koda, Potrošač mora da preuzme Moj Telenor aplikaciju (ukoliko je već nema instaliranu). U SMS poruci koju Potrošač dobija po aktivaciji 3GB interneta u domaćem saobraćaju nalaziće se link sa direktnim usmeravanjem na stranicu sa Moj Telenor aplikacijom na kojoj je komunicirana ova promocija. Na toj stranici će se nalaziti dugme za produžetak korišćenja 3GB interneta shodno članu 2.4. Pravila. Ne postoji ograničenje u pogledu broja Kodova koje Potrošač može da pošalje na dnevnom nivou i tokom trajanja Promocije.

2.9. Potrošač ima pravo da 3GB interneta aktivira na osnovu 1 (jednog) poslatog Kod-a iz člana 2.1. ovih Pravila.

2.10. Za svaki Kod potrebno je da Potrošač pošalje jednu SMS poruku na broj 2020.

2.11. Potrošač ima pravo da pošalje neograničen broj različitih Kod-ova iz člana 2.1. u toku Trajanja promocije.

2.12. Produženje korišćenja 3GB interneta iz člana 2.4. Pravila je moguće samo u kalendarskom danu kada je Kod aktiviran putem SMS poruke.

2.13. Nakon isteka Trajanja Promocije, neće biti moguće aktivirati 3GB interneta na osnovu poslatog Kod-a iz člana 2.1. ovih Pravila.

2.14. Potrošač neće imati mogućnost da dobije 3GB interneta ukoliko je putem SMS-a već poslao isti Kod na broj 2020 i po tom osnovu iskoristio ili koristi 3GB interneta (u daljem tekstu: „Iskorišćen kod“).

2.15. Potrošač neće imati mogućnost da aktivira internet ukoliko je Kod pogrešno unet u tekst SMS poruke, odnosno ne sadrži iste oznake koje su ispisane na proizvodu iz člana 1.5.

2.16. 3GB interneta mogu da iskoriste svi Potrošači koji na svom mobilnom uređaju/ MiFi ruteru/ tabletu imaju instaliran bilo koji operativni sistem, ukoliko navedeni mobilni uređaj/ MiFi ruter, tablet ima ima opciju korišćenja mobilnog interneta.

2.17. Kod iz člana 2.1. ovih Pravila se ne može zameniti za novac ili bilo koju drugu stvar, proizvod ili količinu koja ne odgovara količini i vrsti proizvoda iz ovih Pravila.

REKLAMACIJE KODOVA

Član 3.

3.1. Ukoliko kupljeni Proizvod ne poseduje Kod ili je Kod u unutrašnjosti Proizvoda nečitak, Potrošač ima pravo na zamenski Kod ukoliko na e-mail adresu kontakt@chipsy.rs dostavi pritužbu sa fotografijama fiskalnog računa na kojem se nalazi predmetni Proizvod iz člana 1.5. ovih Pravila kao dokaz o njegovoj kupovini i fotografijom unutrašnjosti Proizvoda iz člana 1.5. ovih Pravila koji nije posedovao Kod ili je Kod nečitak. Pored fiskalnog računa, potrebno je da Potrošač dostavi ime, prezime, kontakt mobilnog telefona ili e-mail adresu na koju treba da se izvrši dostava zamenskog Koda.

3.2. Organizator vodi evidenciju prijavljenih računa. U slučaju da je isti fiskalni račun već podnet ranije na reklamaciju, lice koje je podnosilac takvog ponovljenog računa neće imati pravo na zamenski Kod.

3.3. U slučaju da Organizator utvrdi osnovanost zahteva za zamenski Kod, Organizator će organizovati dostavu zamenskog Koda putem e-mail adrese.

3.4. Reklamacije i zamenu Kodova je moguće izvršiti samo tokom trajanja Promocije, nakon čega prestaju obaveze Organizatora, shodno ovim Pravilima.

Član 4.

4.1. Ova pravila i sve informacije u vezi sa Promocijom Organizator objavljuje na zvaničnoj web stranici www.chipsy.rs.

4.2. Korišćenje bilo čega ili preduzimanje bilo kakve radnje koja može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti Kod ili samu Promociju je zabranjeno. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način zloupotrebljava Kod-ove, odnosno mehanizam promocije, Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz Promocije bez daljeg obrazloženja kao i da preduzme odgovarajuće pravne radnje protiv takvog lica.

NAČIN REŠAVANJA MOGUĆIH SPOROVA ORGANIZATORA I UČESNIKA

Član 5.

5.1. Za detaljnije informacije i/ili bilo koje pitanje u vezi sa Promocijom učesnici mogu:

 • pozvati besplatan broj info-telefona Organizatora 0800 – 12 12 12 (pozivi mogući samo putem fiksnog telefona, radnim danima i subotom u periodu od 08:00-20:00h)
 • poslati e-mail na adresu kontakt@chipsy.rs

Član 6.

6.1. Sve sporove između Organizatora i učesnika Promocije strane će pokušati da reše mirnim putem, a u slučaju kada to nije moguće, nadležan će biti sud u Beogradu.

Član 7.

7.1. Promocija se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći.

7.2. Učesnici će bilo kojoj važnoj informaciji u vezi sa Promocijom biti obavešteni na zvaničnoj web stranici www.chipsy.rs.

Član 8.

8.1. Ova Pravila stupaju na snagu po njihovom objavljivanju na zvaničnoj web stranici www.chipsy.rs.

Marbo Product d.o.o. Beograd

Filmovi imaju bolji ukus uz Chipsy