pravila

Zastupnici društva Marbo Product d.o.o. Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi Đorđa Stanojevića 14, PIB 100002055, matični broj 17075705 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju dana 16.11.2019. godine sledeća:

OPŠTA PRAVILA PROMOCIJE

“Filmovi imaju bolji ukus uz Chipsy”

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

1.1. Organizator je doneo odluku o organizovanju promocije pod nazivom “Filmovi imaju bolji ukus uz Chipsy” (u daljem tekstu „Promocija“), u saradnji sa Telenorom, koja će se sprovesti po ovde utvrđenim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).

1.2. Naziv Promocije je “Filmovi imaju bolji ukus uz Chipsy”.

1.3. Promocija počinje od 03. februara 2020. godine od 00:00h i završava se 31. marta 2020. godine 23:59h (u daljem tekstu: „Trajanje promocije“).

1.4. Promocija važi samo za pretplatnike Telenor mobilne mreže - fizička lica koja imaju uređaj sa funkcijom slanja SMS-a i aktiviranu uslugu GPRS saobraćaja. (u daljem tekstu:“Potrošač“).

1.5. Promocija se priređuje u svrhe promocije Organizatorovih proizvoda pod nazivom CHIPSY i to:

 1. Chipsy SLANI 90g
 2. Chipsy SLANI 150g
 3. Chipsy SLANI REBRASTI 90g
 4. Chipsy SLANI REBRASTI 150g
 5. Chipsy CHILI REBRASTI 90g
 6. Chipsy CHILI REBRASTI 150g
 7. Chipsy HOT REBRASTI 150g
 8. Chipsy TZATZIKI REBRASTI 90g
 9. Chipsy PIKANT PAPRIKA REBRASTI 150g
 10. Chipsy DOMAĆINSKI KAJMAK 180g
 11. Chipsy DOMAĆINSKI SIR 180g
 12. Chipsy STICKS Ketchup 90g
 13. Chipsy SLANI 230g
 14. Chipsy CHILI REBRASTI 230g

koji su obeleženi baner trakom, prikazanom u nastavku (u daljem tekstu: „Proizvod/i“),

Chipsy

1.6. Promocija se organizuje na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova.

OPIS I USLOVI UČESTVOVANJA

Član 2.

2.1. Proizvodi koji učestvuju u Promociji navedeni su u članu 1.5. i u unutrašnjosti pakovanja imaju odštampan kod koji se sastoji od šest alfanumeričkih cifara (u daljem tekstu: „Kod“).

2.2. Tokom Trajanja promocije potrošač koji kupi Proizvod iz člana 1.5. ovih Pravila, ima mogućnost da aktivira 10 (deset) Gigabajta interneta (u daljem tekstu: „10GB interneta“) na svom pretplatničkom broju u Telenor mreži (u daljem tekstu: „Pretplatnički broj“).

2.3. Da bi Potrošač (Telenor korisnik) aktivirao 10GB interneta na svom Pretplatničkom broju potrebno je da u tekstu SMS poruke navede Kod iz člana 2.1. ovih Pravila i pošalje SMS poruku na broj 2020 (u daljem tekstu:“Aktivacija interneta“).

2.4. Nakon slanja SMS-a sa jednim Kod-om na broj 2020 Potrošač odmah dobija poruku sa obaveštenjem o uspešnoj aktivaciji i dodatnu sms poruku sa obaveštenjem o mogućnosti produženja i linkom za Moj Telenor aplikaciju Telenora (u daljem tekstu: „Telenor poruka“) kao znak da je Kod prihvaćen i obaveštenjem da 10GB interneta u domaćem saobraćaju može da iskoristi do kraja tekućeg kalendarskog dana u kojem je Kod aktiviran, odnosno do 23:59h, kao i da Potrošač ima mogućnost da preuzme Moj Telenor aplikaciju, sa linka koji je naveden u povratnoj SMS poruci, i time produži korišćenje 10GB interneta u domaćem saobraćaju i u narednom kalendarskom danu, tako što će uneti Kod u mesto određeno u Moj Telenor aplikaciji.

2.5. Slanje SMS poruke sa Pretplatničkog broja na broj 2020 je besplatno. Nije potrebno da Potrošač (pripejd korisnik) ima kredit, pošto je SMS besplatan. Međutim, potrebno je da Potrošač ispunjava sve uslove za aktivaciju 10GB interneta. Za slanje Koda putem SMS-a iz rominga je potrebno da Potrošač (pripejd korisnik) ima kredit jer će se SMS naplaćivati po standardnom cenovniku dostupnom na zvaničnom sajtu Telenora i aktivirani 10GB interneta važi samo u nacionalnoj mreži.

2.6. 10GB interneta mogu da iskoriste samo Potrošači kako je definisano članom 1.4. Pravila i to u domaćem saobraćaju.

2.7. Pod domaćim saobraćajem podrazumeva se saobraćaj ostvaren u Telenor mreži u Republici Srbiji.

2.8. Kako bi produžio trajanje Koda, Potrošač mora da preuzme Moj Telenor aplikaciju (ukoliko je već nema instaliranu). U SMS poruci koju Potrošač dobija po aktivaciji 10GB interneta u domaćem saobraćaju nalaziće se link sa direktnim usmeravanjem na stranicu sa Moj Telenor aplikacijom na kojoj je komunicirana ova promocija. Na toj stranici će se nalaziti  dugme za produžetak korišćenja 10GB interneta shodno članu 2.4. Pravila. Ne postoji ograničenje u pogledu broja Kodova koje Potrošač može da pošalje na dnevnom nivou i tokom trajanja Promocije.

2.9. Potrošač ima pravo da 10GB interneta aktivira na osnovu 1 (jednog) poslatog Kod-a iz člana 2.1. ovih Pravila.

2.10. Za svaki Kod potrebno je da Potrošač pošalje jednu SMS poruku na broj 2020.

2.11. Potrošač ima pravo da pošalje neograničen broj različitih Kod-ova iz člana 2.1. u toku Trajanja promocije.

2.12. Produženje korišćenja 10GB interneta iz člana 2.4. Pravila je moguće samo u kalendarskom danu kada je Kod aktiviran putem SMS poruke.

2.13. Nakon isteka Trajanja Promocije, neće biti moguće aktivirati 10GB interneta na osnovu poslatog Kod-a iz člana 2.1. ovih Pravila.

2.14. Potrošač neće imati mogućnost da dobije 10GB interneta ukoliko je putem SMS-a već poslao isti Kod na broj 2020 i po tom osnovu iskoristio ili koristi 10GB interneta (u daljem tekstu: „Iskorišćen kod“).

2.15. Potrošač neće imati mogućnost da aktivira internet ukoliko je Kod pogrešno unet u tekst SMS poruke, odnosno ne sadrži iste oznake koje su ispisane na proizvodu iz člana 1.5.

2.16. 10GB interneta mogu da iskoriste svi Potrošači koji na svom mobilnom uređaju/ MiFi ruteru/ tabletu imaju instaliran bilo koji operativni sistem, ukoliko navedeni mobilni uređaj/ MiFi ruter, tablet ima opciju korišćenja mobilnog interneta.

2.17. Kod iz člana 2.1. ovih Pravila se ne može zameniti za novac ili bilo koju drugu stvar, proizvod ili količinu koja ne odgovara količini i vrsti proizvoda iz ovih Pravila.

REKLAMACIJE KODOVA

Član 3.

3.1. Ukoliko kupljeni Proizvod ne poseduje Kod ili je Kod u unutrašnjosti Proizvoda nečitak, Potrošač ima pravo na zamenski Kod ukoliko na e-mail adresu kontakt@chipsy.rs dostavi pritužbu sa fotografijama fiskalnog računa na kojem se nalazi predmetni Proizvod iz člana 1.5. ovih Pravila kao dokaz o njegovoj kupovini i fotografijom unutrašnjosti Proizvoda iz člana 1.5. ovih Pravila koji nije posedovao Kod ili je Kod nečitak. Pored fiskalnog računa, potrebno je da Potrošač dostavi ime, prezime, kontakt mobilnog telefona ili e-mail adresu na koju treba da se izvrši dostava zamenskog Koda.

3.2. Organizator vodi evidenciju prijavljenih fiskalnih računa. U slučaju da je isti fiskalni račun već podnet ranije na reklamaciju, lice koje je podnosilac takvog ponovljenog računa neće imati pravo na zamenski Kod.

3.3. U slučaju da Organizator utvrdi osnovanost zahteva za zamenski Kod, Organizator će organizovati dostavu zamenskog Koda putem e-mail adrese.

3.4. Reklamacije i zamenu Kodova je moguće izvršiti samo tokom trajanja Promocije, nakon čega prestaju obaveze Organizatora, shodno ovim Pravilima.

LIČNI PODACI

Član 4.

4.1. Učestovanjem u Promociji svaki Potrošač prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i daje svoju izričitu saglasnost da prima na Pretplatnički broj SMS poruke u vezi sa učestvovanjem u Promociji.

4.2. Rukovalac podataka o ličnosti je Organizator: Marbo Product d.o.o. Beograd, Djordja Stanojevića 14. Organizator prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Potrošača (broj telefona, ime, prezime, e-mail adresa) za svrhe organizovanja Promocije. S tim u vezi Potrošači su upoznati da za obradu njihovih podataka o ličnosti nije potreban pristanak za obradu propisan članom 12 stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018 – Zakon o zaštiti podataka o ličnosti).

4.3. Organizator neće davati podatke o ličnosti trećim licima, osim onima koji učestvuju u organizovanju Promocije.

4.4. Ukoliko želite da se informišete ili ostvarite neka od prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, možete da se obratite na e-mail adresu: < ahref="mailto:ESSA-MarboPrivacy@pepsico.com">ESSA-MarboPrivacy@pepsico.com, broj telefona: +381113637000 ili poštansku adresu: za Marbo Product doo Beograd, Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd, sa naznakom „za zaštitu podataka o ličnosti“. Politika privatnosti i kolačića kompanije Marbo Product d.o.o. je dostupna na www.pepsico.rs.

Član 5.

5.1. Ova pravila i sve informacije u vezi sa Promocijom Organizator objavljuje na zvaničnoj web straniciwww.chipsy.rs.

5.2. Korišćenje bilo čega ili preduzimanje bilo kakve radnje koja može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti Kod ili samu Promociju je zabranjeno. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način zloupotrebljava Kod-ove, odnosno mehanizam promocije, Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz Promocije bez daljeg obrazloženja kao i da preduzme odgovarajuće pravne radnje protiv takvog lica.

NAČIN REŠAVANJA MOGUĆIH SPOROVA ORGANIZATORA I UČESNIKA

Član 6.

6.1. Za detaljnije informacije i/ili bilo koje pitanje u vezi sa Promocijom učesnici mogu:

 • pozvati besplatan broj info-telefona Organizatora 0800 – 12 12 12 (pozivi mogući samo putem fiksnog telefona, radnim danima i subotom u periodu od 08:00-20:00h)
 • poslati e-mail na adresu kontakt@chipsy.rs

Član 7.

7.1. Sve sporove između Organizatora i učesnika Promocije strane će pokušati da reše mirnim putem, a u slučaju kada to nije moguće, nadležan će biti sud u Beogradu.

Član 8.

8.1. Promocija se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći.

7.2. Učesnici će o bilo kojoj važnoj informaciji u vezi sa Promocijom biti obavešteni na zvaničnoj web stranici www.chipsy.rs.

Član 9.

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu po njihovom objavljivanju na zvaničnoj web stranici www.chipsy.rs.

Marbo Product d.o.o. Beograd

Filmovi imaju bolji ukus uz Chipsy